Legal Disclaimer

Information on the Internet
Habasit AG shall endeavor to reproduce information on this website which is accurate and always up to date. However, it cannot assume any liability for the completeness, current status or accuracy of the information reproduced. Habasit AG likewise shall not be liable for providing uninterrupted access to the website at all times, nor for the proper operation of links to other websites and the content of the websites concerned, nor for the errorfree  transfer of information via the Internet and other networks, which shall also apply to the exchange of emails, nor for the proper processing and representation of information by the website users' hardware and software. Habasit AG shall not be responsible for ensuring that the website remains free from viruses or other harmful elements.

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie
Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVOORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen.
Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschafte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT “ZOALS ZE ZIJN”. HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.