REACH Naleving

Europese chemicaliënregelgeving REACH

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) is de EU regelgeving voor chemicaliën die van kracht is geworden in juni 2007. Sindsdien wordt alle Europese producenten en alle importeurs van chemische stoffen in de EU verzocht hun producten registreren bij de European Chemicals Agency (ECHA), in Helsinki, Finland. Het is geldig in alle lidstaten en harmoniseert de bestaande nationale chemische regelgevingen. In de toekomst mogen alleen nog chemicaliën die zijn geregistreerd en geëvalueerd voor de bedoelde toepassing worden geproduceerd en gebruikt. Op 31 mei 2018 eindigt de registratieperiode voor stoffen die worden geproduceerd of geïmporteerd tussen de 1 tot 100 ton per jaar.. Dus moet de registratie van gebruikte stoffen in de EU voor 1 juni 2018 worden afgerond. Nieuwe stoffen moeten zijn geregistreerd voordat ze kunnen worden geproduceerd of geïmporteerd.

Heeft REACH invloed op Habasit en haar klanten?
De Habasit producten worden beïnvloed door REACH. We hebben sinds 2007 nauw contact onderhouden met onze leveranciers van grondstoffen om te waarborgen dat alle grondstoffen in onze producten voorgeregistreerd werden en geregistreerd zullen worden bij ECHA binnen de periode die door de wet is toegekend. Het gebruik van onze producten zoals gecommuniceerd met onze leveranciers is identiek aan het gebruik zoals vermeld in onze Product Data Sheets. Mocht het ons ter ore komen dat enkele van de toepassingen van onze klanten niet zijn opgenomen, of niet worden ondersteund, dan zullen we, voor zover binnen onze mogelijkheden, de noodzakelijke stappen nemen om ze op te nemen. We nemen alle noodzakelijke stappen om een normale voortzetting van de levering van onze producten te waarborgen.

Hoe zit het met SVHC in Habasit producten?
Habasit streeft er naar stoffen van de REACH kandidatenlijst (SVHC, substances of very high concern) met een concentratie van 0,1% of meer in haar producten te vermijden. Wanneer een product meer dan 0,1% of meer van een stof op de kandidatenlijst bevat dan wordt u geïnformeerd door Habasit zoals vereist door de REACH regelgeving art. 33. Indien mogelijk zal Habasit dergelijke stoffen vervangen. Merk op dat de aanwezigheid van een dergelijke stof in een product het gebruikt van het product niet beperkt of beëindigt. Dit geld ook wanneer een SVHC wordt opgenomen in de Bijlage XIV autorisatielijst. De zogenaamde "sunset date" heeft alleen betrekking op de stof zelf maar heeft geen invloed op producten die deze stof bevatten en op de markt werden gebracht voor de "sunset date".

Aarzel niet in geval van vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met uw lokale Habasit partner.

Habasit - REACH