Ostrzeżenie o właściwościach palnych

Karta Charakterystyki Zagrożenia Pożarowego

Taśmy i łańcuchy Habasit wykonane są z różnych TWORZYW SZTUCZNYCH, KTÓRE ZAPALAJĄ SIĘ pod od iskier, substancji zapalających, otwartego ognia lub nadmiernego ciepła. NIGDY nie wolno dopuścić do kontaktu taśm ani łańcuchów z tworzyw sztucznych z potencjalnymi źródłami zapłonu. Ogień powstały w wyniku palenia się tworzyw sztucznych może powodować emisję toksycznych dymów i gazów oraz poważne urazy i straty materialne.


SZCZEGÓLNE RYZYKO ZWIĄZANE Z PALENIEM SIĘ TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH I ŁAŃCUCHÓW WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH wiąże się z:


POWSTAWANIEM GĘSTEGO DYMU: Podczas palenia niektóre tworzywa sztuczne wydzielają gęsty dym, który jest szkodliwy dla zdrowia i może powodować trudności w oddychaniu i ograniczać widoczność utrudniając ewakuację.


TWORZENIEM SIĘ TOKSYCZNYCH OPARÓW: Podczas palenia niektóre tworzywa sztuczne wydzielają toksyczne gazy i dymy, szczególnie w przestrzeniach zamkniętych lub zubożonych w tlen. Narażenie na działanie takich gazów może mieć poważne następstwa zdrowotne i spowodować utratę przytomności lub śmierć.


TRUDNOŚCIĄ WYKRYCIA OGNIA: Niektóre tworzywa sztuczne palą się niewidocznym płomieniem, co utrudnia wykrycie pożaru. Im dłużej ogień pozostaje niewykryty i nieugaszony, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wymknie się spod kontroli i spowoduje urazy i/ lub straty materialne.


POTENCJAŁEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA: Poruszające się taśmy przenośników, które przenoszą palące się przedmioty lub które same się palą, mogą szybko spowodować rozprzestrzenienie się ognia.


TOPIENIEM SIĘ TWORZYW SZTUCZNYCH: Taśmy przenośnikowe lub łańcuchy wykonane z tworzywa sztucznego mogą ulec stopieniu i krople palącego się tworzywa, jeśli spadną na palne materiały, mogą spowodować rozprzestrzenienie się ognia.


TAŚMA LUB ŁAŃCUCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO może zapalić się wskutek np.:


umieszczenia na taśmie/łańcuchu PALĄCEGO SIĘ PRZEDMIOTU - np. przy wyładunku wsadu z pieca lub prowadzeniu innego procesu realizowanego w wysokiej temperaturze, w którym materiał jest przenoszony do systemu przenośników wyposażonych w taśmy i łańcuchy z tworzywa sztucznego.

prowadzenia prac utrzymania ruchu lub innych powodujących WYRZUT ISKIER LUB INNYCH ROZŻARZONYCH MATERIAŁÓW NA TAŚMĘ LUB ŁAŃCUCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - np. prowadzenia prac spawalniczych na konstrukcji podporowej w sąsiedztwie przenośników wyposażonych w taśmy i łańcuchy z tworzywa sztucznego.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE W OBSZARZE STOSOWANIA TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH I ŁAŃCUCHÓW WYKONANYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.


Stanowczo zaleca się zainstalowanie systemów wykrywania płomienia, alarmu przeciwpożarowego oraz systemów gaśniczych w obszarach wokół pieców lub miejsc, gdzie są prowadzone inne procesy w wysokich temperaturach, w których przenoszone produkty mogą się zapalić lub są na tyle gorące, że mogą spowodować zapalenie się taśm przenośnikowych i łańcuchów z tworzywa sztucznego. Należy ZAWSZE przestrzegać przepisów BHP oraz lokalnych przepisów budowlanych i rozporządzeń dotyczących ochrony p-poż.


NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ w przypadku, gdy prace utrzymania ruchu lub inne procesy wymagają prowadzenia SPAWANIA LUB INNYCH PODOBNYCH „PRAC GORĄCYCH” w pobliżu przenośników wyposażonych w taśmy i łańcuchy z tworzywa sztucznego. ZAWSZE należy przeszkolić spawaczy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wyznaczyć obserwatorów wyposażonych w gaśnice do zabezpieczenia miejsc wykonania prac pożarowo-niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. Należy osłonić i zabezpieczyć wszystkie odsłonięte komponenty z tworzyw sztucznych przed działaniem płomieni, iskier i ciepła.


TRUDNOPALNE TWORZYWA SZTUCZNE


Niektóre tworzywa sztuczne są z natury mniej podatne na palenie lub zawierają specjalne dodatki zmniejszające ich palność. Użycie takich materiałów jest szczególnie zalecane w przypadkach, gdy warunki do powstania źródła zapłonu są znaczące. Decyzję o użyciu specjalnego materiału w danym zastosowaniu podejmuje właściciel/ użytkownik systemu przenośników na własną odpowiedzialność. Dostępne są tworzywa sztuczne trudnopalne, niepodtrzymujące palenia lub samogaszące sie. Poniżej opisane są wybrane aspekty zachowania pożarowego takich materiałów.


WŁAŚCIWOŚCI PALNE RÓŻNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH


Poniżej podane właściwości pochodzą z opublikowanych źródeł literatury i/ lub własnych obserwacji inżynierów Habasit i są ogólnodostępne. W niektórych przypadkach moduły taśm przenośnikowych lub ogniwa łańcuchów wykonane ze zwyczajowo stosowanych materiałów poddano działaniu ognia i uzyskane wyniki zestawiono poniżej. Te testy zostały wykonane w środowisku kontrolowanym i nie muszą koniecznie odzwierciedlać tego, co może wydarzyć się w przypadku pożaru w warunkach rzeczywistej aplikacji ze względu na takie zjawiska jak: temperatura zewnętrzna, wymuszony przepływ powietrza, obecność materiałów łatwopalnych, użycie barwników lub innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz inne warunki środowiska lub cechy produktów.
• Polietylen: łatwo ulega zapaleniu; podczas spalania wydziela gęsty, czarny, kopcący się dym.
• Polipropylen: łatwo ulega zapaleniu; podczas spalania wydziela gęsty, czarny, kopcący się dym.
• Acetal: łatwo ulega zapaleniu; pali się bezbarwnym płomieniem praktycznie bez dymu; wydziela zapach formaliny.
• Nylon: trudnopalny; podczas spalania wydziela kopcący się dym o ostrym zapachu.
• FR™: nie podtrzymuje płomienia; podczas spalania wydziela lekki, biały dym o delikatnym zapachu; posiada właściwości eksploatacyjne podobne do nylonu, ale nie jest dopuszczony przez Agencję USA ds Żywności i Leków (ang. Federal Drug Agency, FDA) do kontaktu z artykułami spożywczymi.
• Kevalloy®: nie podtrzymuje płomienia; podczas spalania wydziela lekki, biały dym o delikatnym zapachu; posiada wytrzymałość na rozciąganie i odporność na działanie temperatury lepsze niż nylon.