INTEGRITETSPOLICY – SÅ HÄR BEHANDLAR HABASIT DINA PERSONUPPGIFTER

Habasit AB värnar om din integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Habasit skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur Habasit behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Habasit AB, (nedan definierad som ”Habasit”, ”oss” eller ”vi”) org.nr. 556102-6633, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Habasit dina personuppgifter?
Habasit samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, sociala medier eller via kontaktformulär på webbsidan, ansöker om arbete hos oss eller övrigt använder dig av våra tjänster.
Habasit kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan t.ex. komma från Skatteverket eller annan myndighet.

Vilka uppgifter behandlas?
Habasit behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, faxnummer, telefonnummer, adressuppgifter, befattning eller yrkestitel, IP-adress, kundnummer, bankuppgifter, CV, personligt brev, nationalitet och andra personuppgifter som du lämnar till oss när du beställer produkter eller använder dig av våra tjänster.

Varför behandlar Habasit uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Habasit för bland annat följande ändamål:
- fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
- identifiera dig som kund och säkerställa en säker inloggning på vår webbsida,
- kontakta dig,
- tillhandahålla god service genom att exempelvis besvara frågor du ställer till oss,
- hantera och administrera felanmälningar,
- hantera och administrera arbetsansökningar,
- skicka relevant information och marknadsföringserbjudanden om våra produkter och tjänster till dig,
- använda som underlag vid fakturering och bokföring och
- föra statistik

När har Habasit rätt att behandla dina personuppgifter?
Habasit har rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt avtal eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Habasit kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Habasit och Habasits personuppgiftsbiträden. Personuppgifter lämnas ut till vissa övriga koncernbolag i den utsträckning det är nödvändigt för verksamhetens bedrivande. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land
Habasit överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Habasit dina personuppgifter?
Habasit sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.
Personuppgifter som tillhör en kund gallras (raderas) därför som utgångspunkt när avtalsförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Habasit AB
Kalle Bas Väg 1
Box 73
438 05 Hindås
Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?
Habasit arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Cookies
Habasits webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

Uppdatering av denna integritetspolicy
Habasit gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.habasit.se

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Habasit AB
Kalle Bas Väg 1
Box 73
438 05 Hindås
admin.habasitab@habasit.com

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 15 maj 2018