Brandfarligt

Brandfarligt

Habasits band, remmar och kedjor tillverkas av olika PLASTER SOM BRINNER vid exponering för gnistor, brand, öppen låga eller hög värme. Exponera ALDRIG band, remmar och kedjor av plast för potentiella antändningskällor. Brinnande plaster kan avge giftig rök och gas samt orsaka svår skada på både människa och utrustning.
Exempel på SPECIFIKA RISKER MED BRAND I TRANSPORTBAND OCH KEDJOR AV PLAST:
TJOCK RÖK: Vissa plaster avger tjock rök vid brand. Rök är skadligt för människans hälsa och kan orsaka andningsproblem, men också siktbegränsningar som påverkar evakueringen.
GIFTIGA GASER: Vissa plaster avger giftiga gaser och rök vid förbränning, särskilt i slutet utrymme eller annan plats med begränsad syretillgång. Exponering för sådana gaser kan vara skadligt för hälsan och leda till medvetslöshet och till och med döden.
SVÅRT ATT UPPTÄCKA: Vissa plaster brinner med osynlig låga, vilket gör branden svår att upptäcka. Ju längre en brand håller på utan att upptäckas och släcks, desto troligare att den kommer att den blir helt utom kontroll eller orsakar skada på personer och egendom.
BRANDSPRIDNINGSPOTENTIAL: Transportband som är i drift och transporterar brinnande föremål eller som självt tagit eld kan snabbt sprida elden.
SMÄLTANDE PLAST: Band och kedjor av plast kan smälta och brinnande plast kan droppa ner på brännbart material under transportbandet och på vis sprida branden ytterligare.
Några exempel på hur BRAND OCH KEDJOR AV PLAST KAN TA ELD (antändningskällor):
Placering av BRINNANDE PRODUKT PÅ ETT PLASTBAND eller kedja. Det kan t ex vara utmatningen från en ugn eller annan högtemperaturprocess där de transporterade produkterna överförs till ett transportsystem med band eller kedjor av plast.

Underhåll eller annat arbete kan GE UPPHOV TILL GNISTOR OCH ANDRA VÄRMEKÄLLOR SOM HAMNAR PÅ BANDET ELLER KEDJAN AV PLAST. Det kan t ex handla om svetsarbetet i närheten av transportsystem med band och kedjor av plast.
BRANDSKYDD KRING TRANSPORTBAND OCH KEDJOR AV PLAST
Branddetektering, brandlarm och brandsläckningssystem REKOMMENDERAS STARKT för utrymmen runt ugnar och andra högtemperaturprocesser där transporterade produkter kan brinna eller vara så varma att band och kedjor av plast antänds. FÖLJ ALLTID nationella brandskyddsbestämmelser och lokala föreskrifter avseende brandskyddet.
SÄRSKILD AKTSAMHET SKA VIDTAS vid underhåll och andra åtgärder som kräver SVETSNING ELLER ANNAT "HETJOBB” nära transportörer med band och kedjor av metall. Utbilda ALLTID svetsare och använd observatörer med brandsläckare enligt gällande nationella arbetsplatskrav och andra säkerhetsbestämmelser. Täck och skydda alla exponerade plastkomponenter mot lågor, gnistor och värme.
BRANDBESTÄNDIG PLAST
Vissa plaster är till sin natur mindre benägna att brinna eller har man tillsatt brandhämmande tillsatser. I vissa applikationer där risken för förekomst av antändningskälla är väsentlig kan det vara lämpligt att använda sådana material. Det åligger ägaren/operatören att fatta beslut om att använda ett visst material i en viss applikation med transportsystem. Det finns brandbeständig plast som inte bildar lågor eller är självsläckande. Vissa brandrelaterade egenskaper hos dessa material beskrivs här nedan.
BRANDRELATERADE EGENSKAPER HOS OLIKA PLASTER
Följande lista över egenskaper baseras på publicerad litteratur och/eller observationer gjorda av Habasits tekniker och tillhandahålls av allmänintresse. I vissa fal har bandmoduler och kedjelänkar tillverkade av nämnda material exponerats för lågor. Resultatet sammanställs här nedan. Dessa test har gjorts i kontrollerad miljö och är därför inte med säkerhet signifikativa för vad som kan hända vid brand i en viss applikation på grund av sådana omständigheter som: omgivningstemperatur, forcerat luftflöde, förekomst av brandfarlig materiel, användning av färgämnen eller andra tillsatser i plasten eller andra omgivnings- eller produktförhållanden.
  • Polyeten: Brinner stabilt, Svart, tjock, sotig rök
  • Polypropen: Brinner stabilt, Svart, tjock, sotig rök
  • Acetal: Brinner stabilt, Färglös låga, nästan ingen rök, luktar formalin
  • Nylon: Svår att antända, sotig rök, stickande lukt.
  • FR™: Bildar ingen låga, lätt vit rök, lätt lukt. Materialet har egenskaper liknande nylonet, men är inte godkänt av FDA för kontakt med livsmedel.
  • Kevalloy®: Bildar ingen låga, lätt vit rök, lätt lukt. Materialet har överlägsen draghållfasthet och hög temperaturstabilitet jämfört med nylon.