Överensstämmelse med REACH

Den europeiska Reach-förordningen

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) är en EU-förordning för kemikalier som trädde i kraft i juni 2007. Sedan dess ska alla företag i EU som tillverkar eller importerar kemikalier registrera sina produkter hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors i Finland. Den gäller i alla medlemsstater och harmoniserar befintliga nationella kemikalieförordningar. I framtiden blir det bara tillåtet att tillverka och använda de kemikalier som registrerats och utvärderats för den avsedda tillämpningen. Den 31 maj 2018 upphör registreringsperioden för ämnen som tillverkats eller importerats i mängder mellan 1 och 100 ton årligen. Då avslutas registreringen av ämnen som används i EU före den 1 juni 2018. Nyare ämnen får inte tillverkas eller importeras innan de registreras.

Berörs Habasit och dess kunder av Reach?
Habasits produkter berörs av Reach. Vi har stått i nära kontakt med våra råvaruleverantörer sedan 2007 för att se till att alla ämnen i våra produkter har registrerats och kommer att registreras hos ECHA under den lagstadgade perioden. De produktanvändningar vi meddelat till våra leverantörer stämmer överens med de som anges i våra produktdatablad. Om det kommer fram att någon kunds användningsområde inte ingår eller stöds så kommer vi att efter bästa förmåga vidta åtgärder så att området ingår. Vi vidtar alla åtgärder som behövs för att våra produkter ska fortsätta levereras som vanligt.

Vad gäller för SVHC i Habasits produkter?
Habasit strävar efter att begränsa halten av SVHC-ämnen (ämnen som ger mycket stora betänkligheter) på Reachs kandidatlista till under 0,1 % i slutprodukterna. Om en produkt innehåller 0,1 % eller mer av ett ämne på Reachs kandidatlista meddelar Habasit detta enligt artikel 33 i Reach-förordningen. Habasit byter ut sådana ämnen där det är möjligt. Observera att förekomsten av dessa ämnen i en produkt inte begränsar produkten eller dess användning. Det gäller även om ett SVHC-ämne inkluderas i behörighetslistan i bilaga XIV. Det så kallade "solnedgångsdatumet" avser bara användningen av ämnet. Produkter som innehåller ämnet påverkas inte om de gjorts tillgängliga på marknaden före detta datum.

Kontakta gärna din lokala Habasit-partner om du har fler frågor eller funderingar.

Habasit - REACH