RoHS-försäkran

Europa 

Europa har regler som begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning för att skydda människans hälsa och miljön. Dessa regler reglerar även miljömässigt korrekt återvinning och omhändertagande av denna typ av avfall:
"EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den juni 2011 om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning"
med tillhörande ändringar.

Vi är stolta över att kunna ge våra kunder en RoHS-försäkran om överensstämmelse med detta direktiv. En försäkran gäller band- och remprodukter med tillbehör och den andra skarvverktygen.

 

Kina

Kina lanserade sin egen uppdaterade RoHS-lagstiftning 2016. Deras bestämmelser begränsar samma metaller och flamskyddsmedel och har samma gränser som EUs RoHS-direktiv. Kinas RoHS gäller bara för produkter upptagna i katalogen över elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av kraven på överensstämmelse (Catalogue of Electrical and Electronic Products Subject to Compliance Management). Baserat på detta omfattas inte drivremmar och tillhörande utrustning av denna lagstiftning.

Vi är glada över kunna ge våra kunder en försäkran om att våra bandprodukter överensstämmer inte omfattas av Kinas aktuella RoHS-lagstiftning och intyga att de inte innehåller listade, farliga ämnen i högre halter än definierade gränsvärden.